تابلوهاى گچ نويس مغناطيسى با طراحى زيبا براى استفاده در دانشگاهها، مدارس و منازل . در عين حال كه خاصيت مغناطيسى دارد، از لحاظ ظاهر شكل سنتى كلاس درس را حفظ مى كند.

ما با شعارگرد وخاك بس تابلوهاى گچ نويس طراحى كرده ايم كه كمترين گرد و خاك ممكن را در كلاس درس ايجاد و فضايى مطلوب را براى آموزش فراهم مى آورد.

اين تابلوها هم مانند تابلوهاى وايت برد در دو نوع پشت نئوپان و پشت فلزى توليد شده كه براى مناطق مرطوب نوع پشت فلزى آن پيشنهاد مى شود.

اين تابلوها قابليت پاك كردن با دستمال نم دار را داشته و هيچ گونه آسيب نمى بيند دوام آن ساليان متمادى تضمين مى گردد و خوانا بودن مطلب نوشته شده راحت تر و گرد و خاك ايجاد نمى نمايد.