اين تابلو با حالت تاشوى خود پنج سطح نوشتارى مجزا را در اختيار مصرف كننده قرار ميدهد، كه اين سطوح ميتوانند بنا به درخواست تمام وايت برد، تمام گچ نويس يا تركيبى از هر دو باشند.بسته نگاه داشته شدن اين تابلو توسط ٤ آهنربا امكان پنهان كردن اطلاعت نوشتارى از ديد عموم و حفظ آنها براى استفاده آتى و جلوگيرى از پاك شدن تصادفى آنها را ايجاد ميكند.

كوچكترين اندازه اين تابلو ۶۰☓۱۸۰ و بزرگترين اندازه آن ۴۰۰☓۱۰۰ ميباشد.