اين تابلوها بيشتر در مكانهايى كه امكان نصب بر روى ديوار را ندارند استفاده ميشوند. از ديگر موارد مصرف اين تابلوها ميتوان به سالنهاى كنفرانس، راهروى ادارات، سالنهاى اجتماعات و… اشاره كرد.